Gmina Tworóg

Znajdą tu Państwo wszelkie niezbędne informacje
na temat projektu realizowanego
w Gmine Tworóg

Podstawowe informacje o projekcie

 

W ramach projektu planowane jest sfinansowanie budowy 288 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności:
191 – instalacji fotowoltaicznych,
24 – instalacji solarnych,
20 – pomp ciepła powietrznych do c.w.u.,
27 – pompy ciepła powietrzne do c.o. i c.w.u.,
26 – kotłów na biomasę

Planowana łączna wartość wydatków to 5 893 377,00 zł, z czego 5 246 620,00 zł to wydatki kwalifikowalne w projekcie. W ramach wniosku Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie w wysokości 4 459 627,00 zł.
Realizacja zaplanowanych działań ma na celu zwiększenie wykorzystania ekologicznej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO2 oraz Pyłu PM10 w budynkach jednorodzinnych, a także zwiększenie zdolności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przez budynki jednorodzinne.

Wskaźniki realizacji projektu:
1. Wskaźniki produktu
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1330,2670 t CO2/rok
2. Wskaźniki rezultatu
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,8134 MWe 
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,9113 MWt
- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 2011,06 MWht/rok
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 709,44 MWhe/rok
- Stopień redukcji PM 10 1,8002 t PM10/rok
 

Aktualności


Informujemy, że dnia 23.02.2021 r. w Urzędach Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg nastąpiło otwarcie ofert dotyczących wyboru Wykonawcy/Wykonawców w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. Oferty wpłynęły do każdej z gmin. Ofernenci złożyli oferty na każdy rodzaj instalacji. Aktualnie trwa procedura sprawdzania złożonych dokumentów, która może potrwać ok 30-60 dni. Po weryfikacji ofert zostanie przekazana informacja o wyborze wybranych Wykonawców.

Opublikowano 17.05.2021 r.

Gmina Tworóg informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „ Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Tworóg” zgodnie z art. 24aa u stawy PZP dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone przez:
  - dla części III Kotły na biomasę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana dnia 28 kwietnia 2021 r.
Wykonawca dla części I Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne oraz dla części II Pompy ciepła nie został jeszcze wybrany, aktualnie trwa ocena ofert.

Opublikowano 03.06.2021 r.

Informujemy , że pierwsze umowy w ramach OZE zostały podpisane:
- na wykonanie kotłów na biomasę (pellet) - w dniu 28 kwietnia,
- na wykonanie pomp ciepła c.o. i c.w.u. oraz pomp c.w.u. - w dniu 25 maja.
Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem wykonawcą będzie : FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Pabianicach.
Producentem pomp ciepła i kotłów na biomasę, które będą montowane na nieruchomościach objętych wsparciem w ramach projektu jest firma Galmet. Montowane będą następujące urządzenia: Pompa ciepła c.o. i c.w.u. – Galmet Airmax2 GT, Pompa ciepła c.w.u. – Galmet Basic 270, kocioł na biomasę – Galmet Genesis Plus KPP.
W ramach tych umów planuje się wymienić 26 kotłów na pellet, oraz zamontować 20 pomp c.w.u (ciepłej wody użytkowej) i 27 pomp c.o. i c.w.u. (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Umowa dotycząca instalacji fotowoltaicznych, ze względu na wniesione odwołanie do procedury przetargowej, zostanie podpisana w późniejszym terminie - w zależności od rozstrzygnięcia.

Opublikowano 12.12.2021 r.

POSTĘP RZECZOWY W REALIZACJI PROJEKTU

Roboty dotyczące kotłów na biomasę zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Strony z uwzględnieniem podpisanych aneksów. Wykonano 26 instalacje kotłów na biomasę, czy 100% zaplanowanych w projekcie instalacji. W zakresie pomp ciepła Gmina, po podpisaniu aneksów z Wykonawcą realizuje montaże zgodnie z harmonogramami przedstawionymi przez Wykonawcę.

Dokumentacja

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W TERMINIE - 17 CZERWCA-19 CZERWCA

Gmina Tworóg informuje, iż ogłasza nabór uzupełniający do ww. projektu.
Wszystkie dokumenty będzie można złożyć elektronicznie. Proszę zapoznać się z regulaminem, gdyż niekompletne wnioski i złożone nie w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Poniżej przedstawiamy dokumenty: 

1. Zarządzenie wraz z regulaminem.pdf

2. Załącznik deklaracja.doc

3. Załącznik ankieta doboru instalacji.docx

4. Pełnomocnictwo.docx

Rerum iste in explicabo veritatis error quod unde quos aspernatur laborum, quae amet praesentium, molestiae vel libero voluptate sapiente dolorem harum ratione optio debitis suscipit. Minima eaque minus reprehenderit laudantium?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rerum iste in explicabo veritatis error quod unde quos aspernatur laborum, quae amet praesentium, molestiae vel libero voluptate sapiente dolorem harum ratione optio debitis suscipit. Minima eaque minus reprehenderit laudantium?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

1. Kto może wziąć udział w projekcie?

autor, Semper Power

W pierwszej kolejności w projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie w I kwartale 2018 roku.
W razie rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału – ogłoszone zostały również nabory uzupełniające w Gminach. 

2. Czy mieszkańcy, którzy wpisali się na listę projektu w 2018 roku muszą zrobić to jeszcze raz?

autor, Semper Power

Nie. W tej chwili rozpoczął się proces ponownej weryfikacji listy – w najbliższym czasie pracownicy Urzędów Gmin skontaktują się ze znajdującymi się na niej osobami.

3. Kiedy będzie konieczne wniesienia wkładu własnego?

autor, Semper Power

Mieszkańcy będą wzywani do zapłaty bezpośrednio przed realizacją inwestycji.

4. Co z wykonanymi przez mieszkańców w 2018 roku audytami energetycznymi budynków?

autor, Semper Power

Wszystkie są nadal ważne – były i nadal są podstawą i warunkiem do udziału w projekcie.

Wsparcie techniczne

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Wsparcie techniczne

Krzysztof Lipka
e-mail: k.lipka@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Koordynator Projektu

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Koordynator Projektu

Referat Inwestycji (Zespół Projektowy)
Tel. 32 285 74 93(wew.54)


Zespół inspektorów Nadzoru

Koordynator Zespołu Inspektorów, Inspektor Nadzoru :
Lipka Krzysztof  k.lipka@semperpower.pl
Inspektor Nadzoru branża elektryczna - Wiesław Dawid
Inspektor Nadzoru branża sanitarna - Dyner Marcin
Inspektor Nadzoru branża sanitarna - Jerzy Łękarski
Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjna - Bartłomiej Nowakowski

"Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs"